آزمایشگاه ها و کارگاه ها

معماری - مرکز مصالح و تکنولوژی معماری
گروه آموزشی: معماری
سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
معماری - آزمایشگاه انرژی
گروه آموزشی: معماری
سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند