جلسه دفاع از رساله دکتری آقای "محمدآزاد احمدی"

 
کد خبر: 18121    1398/03/21

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "محمدآزاد احمدی" با موضوع "ارزیابی دیدهای شهری و تاثیرات بصری آنها بر شهروندان، مطالعه موردی: شهر سنندج"

 

رشته:       معماری

گرایش:     ------------  

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور

استاد مشاور:    دکتر سعید علیتاجر

داوران داخلی:    دکتر حسن سجادزاده

داوران خارجی : دکتر بهمن ادیب زاده - دکتر بختیار بهرامی

تاریخ دفاع:  98/03/27     ساعت: 11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند