1396/07/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه تیموری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه تیموری" با...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با ...
1395/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مینا عراقچیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مینا عراقچیان" ب...
1395/10/12
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با...
1395/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهتاب یسرلو"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهتاب یسرلو" با ...
1394/11/24
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده ساره مهدیان" با ...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ابوالفضل حیدری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "ابوالفضل حیدری" با مو...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیدا حقیریان
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "شیدا حقیریان "با موضوع...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه هاشمی رودباری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری "ب...
1394/09/10
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا رضایی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا رضایی با موضوع" تاثیر محیط ه...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند